Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunala råd

Kommunen har två rådgivande organ knutna till organisationen. De är till för att ge äldre och funktionshindrade möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem.

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett forum för diskussion, information och samråd mellan kommunens olika nämnder och företrädare för funktionsnedsatta. Kommunens alla handikapporganisationer är representerade i rådets referensgrupp, som initierar olika ärenden för rådet att ta upp. Enkelt avhjälpta hinder är ett arbetsområde som varit aktuellt i ett flertal år och som handikapprådet fortfarande arbetar med. Aktuellt är tillgänglighet inom turistnäringen, i samarbete med länets övriga kommunern.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet sammanträder sex gånger per år.

Rådet är knutet till socialnämnden, som inom sig utser två representanter till rådet, varav en som rådets ordförande. Övriga rådsledamöter utses av pensionärsorganisationerna.

Kommunala pensionärsrådet ska informeras om frågor som gäller äldre och ge pensionärerna inflytande i kommunernas nämnder och styrelser. Rådet kan ta initiativ till nya pensionärsfrågor i kommunen. Det ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Innan kommunen fattar bindande beslut som gäller pensionärer ska rådet informeras och ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter.

Sidan uppdaterad: 2015-07-03

Protokoll handikappråd

Protokoll pensionärsråd